Historie

De vereniging is officieel opgericht op 22 April 1914.

Na een slapende periode is de vereniging onofficieel heropgericht op donderdag 6 oktober 1927.
De notulen van de heroprichting zijn nog in het bezit van de vereniging.

Ook het oorspronkelijke regelement is er nog!

De contributie bedroeg toen slecht 1 gulden per jaar volgens artikel 11:

Ieder gewoon lid Contribuceert jaarlijks Een gulden te voldoen op de eerste gewone vergadering van het clubjaar.

Vermeldenswaard is bijv art. 13:

Wie niet ter vergadering verschijnt betaald een boete van 10 Cent. Wie na het eerste halfuur en voor het eerste vol uur ter vergadering verschijnt betaald een boete van vijf Cent. Wie later verschijnt vervalt in de volle boete, tenzij hij door ziekte verhinderd ware op te komen.


Dat het een brave vereniging was blijkt uit artikel 30:
Tijdens de vergadering wordt de tijd uitsluitend aan het Schaak en Damspel besteed. Er mag noch om gelag, nog om geld gespeeld worden.

Hoewel, artikel 31:

Voor elke Schaak of Dampartij wordt door den verliezer een klein bedrag betaald, en wel voor een partij Schaak Twee Cent en voor een partij Dam Een Cent. Remissie partijen worden gezamelijk betaald. deze gelde worde benevens de Boete minstens eens in de maand aan de Peningmeester ter hand gesteld.